سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد صفاری – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان- ایران
رامین طباطبایی – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان- ایران

چکیده:

در این مقاله فرمول بندی مناسبی جهت تعیین ماتریس سختی المان تیر خمیده با سه انحنا گره ای دارای سطح مقطع متغیر ارائه شده است. با توجه به اینکه نسبت ممان اینرسی به سطح مقطع بصورت تابعی از طول قوس می باشد، با در نظر گرفتن شرایط مرزی و با استفاده از یک ماتریس انتقال، رابطه بین انحناء گره ای و تغییر شکلهای گره ای محاسبه گردیده است. انرژی پتانسیل کل با در نظر گرفتن تغییر شکل های خمشی، برشی و مماسی محاسبه و از کمینه کردن انرژی پتانسیل ماتریس سختی و بارهای معادل گره ای محاسبه شده و در ادامه روشی برای تحلیل عناصر خمیده با مقاطع متغیر ارائه گردیده است. نتایج بدست آمده با جوابهای المان بندی پوسته در روش اجزاء محدود مقایسه و دقت روابط در تحلیل تیرهای خمیده نازک و ضخیم به اثبات رسیده است.