سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی معلم – دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا جعفری – مجتمع سازندگی و آموزش اصفهان

چکیده:

این مقاله بر کاربرد تکنیک اجزاء محدود در محاسبه تلفات ناشی از جریانهای گردابی در سیستمهای انتقال قدرت بویژه خطوط کابلی دلالت دارد و بررسی توزیع جریانهای گردابی در هادیهای کابلها و خطوط با آرایشهای مختلف در فضای دو بعدی را شامل می شود . توزیع چگالی جریان داخل هر هادی بوسیله بردار پتایسیل و جریان مؤثر فاز مشخص می شود . امپدانس واحد طول خط از چگالی جریان هدایتی و یا از طریق تلفات انرژی مغناطیسی ذخیره شده و شارها محاسبه می شود . اثر زمین و محیطهای غیر از هوا در اطراف کابلهای قدرت را نیز می توان در این روش در نظر گرفت . مقایسه نتایج محاسبات با نتایج روش تحلیلی دارای توافق قابل قبول می باشد که بنابراین بیان کننده توانایی روش و کاربرد عمومی آن در خطوط و کابلهای قدرت می باشد . جریانها، دائمی سینوسی فرض شده و محاسبات آن در حوزه فرکانس انجام می گیرد . مزیت روش فوق دقت بیشتر و قابلیت در نظر گرفتن پارامترهائی است که در روشهای دیگر یا از آنها صرفنظر می شده یا بطور تقریبی منظور می شده است .