سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد فیض – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی – دانشگاه تهران تهران – ایران
محمدباقر بناء شریفیان – گروه مهندسی برق دانشکده فنی – دانشگاه تبریز تبریز – ایران
سیدعلی فاخری – شرکت توزیع برق تبریز تبریز – ایران
علی زراعت پرور – مجتمع عالی آموزشی آذربایجان تبریز – ایران

چکیده:

ترانسفورماتورها عموماً برای بهره برداری در فرکانس اسمی و تغذیه بارهای سینوسی طراحی و ساخته م یشوند . تغذیه بارهای غیرخطی از ترانسفورماتور افزایش تلفات، فرسودگی زودرس عایقی، معیوب شدن نابهنگام و کاهش عمر مفید آن را بهمراه دارد . برای جلوگیری از ظهور این اشکالات بایستی ظرفیت ترانسفورماتورهای تحت بارهای غیرخطی را کاهش داد . در این مقاله با مدلسازی یک ترانسفورماتور توزیع سه فاز بقدرت ۵۰ kVA با استفاده از روش اجزاء محدود (FEM) ، تلفات بار آن تحت بار و فرکانس اسمی، و همچنین تحت بارهای غیرخطی، محاسبه شده است . با استفاده از ضریب تلفات هارمونیک، ظرفیت اسمی معادل ترانسفورماتور تخمین زده شده و با ظرفیت پیشنهادی استاندارد موجود مقایسه شده است . این مقایسه نشان می دهد که استاندارد تعیین ظرفیت ترانسفورماتورهای متصل به بارهای غیرخطی تخمین قابل قبولی است ولی برای ظرفیت بارگیری از ترانسفورماتورهای تحت بارهای غیرخطی اندکی محافظه کارانه است .