سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدباقر نظری – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مکانیک
محمود شریعتی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله، از روش بدون المان گلرکین برای تحلیل میدانهای دما، تنش و جابجایی در صفحات ایزوتروپیک و ارتوتروپیک از جنس مواد مرکب هدفمند استفاده شده است. تغییر خواص ماده بصورت نمایی در نظر گرفته شده است تا امکان حل تحلیلی مسائل و مقایسه نتایج عددی با آن فراهم شد. صفحات تحت بارگذاریهای مختلف مکانیکی و حرارتی قرار می گیرند. همچنین اثر تغییر پارامترهای مختلف فیزیکی روی میدانها بررسی شده است. نتایج عددی توانایی و دقت بالای روش بدون المان گلرکین برای تحلیل میدانهای اسکالر و برداری در مواد غیر همگن را نشان می دهد.