سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر حسینی –
سعید برومندنسب –
هادی معاضد –
حیدرعلی کشکولی –

چکیده:

خود پالایی به مجموعه فعل و انفعالاتی گفته می شودکه به صورت طبیعی در یکمنبع آبی اتفاق می افتد و در نتیجه آن میزان آلودگی آب طی فرایند های طبیعی کاهش یافته و کیفیت آب تا حد استاندارد مطلوب افزایش می یابد. عواملی که بر این پدیده موثرند عبارتند از : ۱- میزان انتقال الاینده ها ۲- میزان نفوذ و پخش آلاینده ها ۳- میزان تبدیل آلاینده ها ۴- میزان تهنشینی و میزان تجزیه انها. هدف از این تحقیق بدست اوردن حجمی از الودگی است که رودخانه کارون در بازه مورد نظر قادر به تصفیهفیزیکی و شیمیایی آن می باشد و همچنین چگونگی تغییر این پدیده را در بازه های مختلف در مسیر این رودخانه بررسی کرده و روند تغییرات آن را در سالها و ماههای مختلف دوره آماری بررسی می نماییم. در این تحقیق از اطلاعات چهار ایستگاه هیدرومتری به نامهای ۱- فارسیاب ۲- شوشتر ۳- ملاثاتی ۴- اهواز واقع بر رودخانه کارون در یک دوره ۱۰ ساله استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز در هر بازه عبارت بودند از ۱- دبی ۲- عمق موسط ۳- سطح مقطع ۴- سرعت متوسط درهر بازه ۵- طول هر بازه ۶- درجه حرارت آب در هربازه. که با توجه به نتایج بدست امده مشاهده میشود که قدرتخودپالایی رودخانه کارون در طول سه بازه در نظر گرفته شده در تمام فصول سال از یک روند یکنواخت و تقریبا یکسانی پیروی می کند. بر اساس این نتایج حداکثر توانخود پالایی مربوط به بازه ۱-۲ (حدفاصل شوشتر و فارسیاب) به میزان ۸,۱۶۴,۶۲۵ تن / روز و حداقل آن مربوط به بازه ۳-۴ (حد فاصل ملاثانی و اهواز) به میزان ۳,۱۸۰,۳۶۸ تن/ روز می باشد که در همه این بازه ها این حداکثر توان در فروردین و حداقل آن در مهرماه دیده میشود. این روند نشان میدهد که هرچهاز بالادست رودخانه به پاییندست رودخانه حرکت کنیم توان خود پالایی رودخانه کمتر می شود. درهر سه بازه از مهرماه تا فروردین ظرفیت خود پالایی افزایش می یابد. بجز ی کاهش مقطعی که از آذرماه شروع شده و تا اواسط دیماه ادامه دارد که به نظر می رسد بعلت بارش نزولات اسمانی در این ماه بصورت برف می باشد که درماههای بعد با گرمتر شدن هوا و آب شدن برفها درحوضه ابگیز رودخانه کارون میزان دبی رودخانه زیاد شده و افزایش قابل توجهی در میزان دبی رودخانه در فروردین ماه داریم.