مقاله محاسبه توزيع غلظت در نيتروژن دهي آهن خالص به روش مدل سازي تحليلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: محاسبه توزيع غلظت در نيتروژن دهي آهن خالص به روش مدل سازي تحليلي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي تحليلي
مقاله نيتروژن دهي آهن
مقاله نفوذ نيتروژن
مقاله توزيع نيتروژن
مقاله لايه ترکيبي
مقاله ناحيه نفوذي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي زاده فخرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: کرمان پور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزيع غلظت نيتروژن در فرآيند نيتروژن دهي آهن خالص با بهره گيري از حل معادلات حاکم بر شرايط مساله و تحليل آن ها محاسبه شده است. به اين منظور، با لحاظ نمودن دو لايه ترکيبي شامل نيتريد اپسيلن (ε) و گاماپرايم (γ’) در سطح آهن و يک ناحيه نفوذي، سيستم دوتايي آهن- نيتروژن از حدود ۱۱ درصد وزني نيتروژن (در سطح) تا ۱۰۰ درصد آهن (در عمق زيرلايه) و در محدوده دماهاي کم تر از ۵۹۰°C به عنوان شرايط حاکم بر مساله در نظر گرفته شده است. حل قانون دوم فيک در هر يک از فازهاي نيتريد اپسيلن، نيتريد گاماپرايم و ناحيه نفوذي آلفا (a) انجام گرفته شده و با در نظر گرفتن شرايط مرزي در يک سيستم نيمه بي نهايت، معادلات توزيع غلظت نيتروژن بر حسب مساف نفوذ، دما و زمان از خارجي ترين لايه سطحي تا عمق زير لايه بدست آمده است. نتايج حاصل از مدل سازي حاضر که باترسيم مدل هاي تحليلي حاصل شده است، با نتايج تجربي موجود در منابع علمي مقايسه و صحت مدل هاي رياضي ارايه شده در اين پژوهش براي توزيع غلظت نيتروژن مورد تاييد قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين مدل ها نشان مي دهد که با افزايش دماي نيتروژن دهي از ۵۰۰ به ۵۸۰°C، بيش ترين غلظت نيتروژن در فصل مشترک γ’/a افزايش شديدي مي يابد، غلظت نيتروژن توزيع شده در عمق فاز a زيادتر مي شود و عمق نفوذ نيتروژن در زيرلايه افزايش مي يابد. همچنين در هر دماي ثابت، اثرزمان نيتروژن دهي تا حدود ۱۰ ساعت قابل ملاحظه بوده و افزايش زمان نيتروژن دهي بيش از ۱۰ ساعت تاثير شديدي بر نحوه توزيع غلظت نيتروژن ندارد.