سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران دانشجو – دانشیار دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی فکرو ثقیه – کارشناس ارشد دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم برای محاسبه مقدار میانگین مربعی تنش وان مایزز روی مدل المـان محـدود سـازه هـای تحـت ارتعاشات تصادفی ارائه می گردد . این الگوریتم بر پایه تجزیه ماتریس کووایانس مختصات مودال به مقادیر منفرد می باشد،که روابط تئوری آن درارائه شده ا ست . در ادامه ضمن بررسی معیارهای محاسبه ی قابلیت اطمینان سازگار با ایـن الگوریتم، صحت نتایج حاصل از آن با ساخت یک مدل المان محدود ساده و استفاده از شـبیه سـازی مونـت کـارلو مـورد بررسی قرار می گیرد . در انتها برای بررسی کارآیی این الگوریتم، به تحلیـل طراحـی سـازه ی بـ ال یـک هواپیمـا پرداختـه می شود .