سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا خسروی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر – پژوهشکده هیدروآیرودینامیک

چکیده:

شناورهای پرنده از لحاظ دسته بندی جزء دسته شناورهای اثر سطحی هستند. این شناور به علت پرواز در نزدیکی سطح همیشه در معرض برخورد با سطح آب است. بنابراین طراحی سازه این نوع شناور علاوه بر بارهای معمول و متداول که متاثر از ظرفیت آنها و نیز نحوه استفاده از آنها است. شامل بارهای ناشی از برخورد شناور به سطح آب و اثرات متقابل سازه و آب در اثر بارهای دینامیکی ایجاد شده، می باشد. در این مقاله نیروهای وارد بر کف شناور و توزیع فشار ناشی از برخورد شناور به سطح آب در هنگام فرود محسابه شده است. با توجه به پیچیدگی پدیده فیزیکی فوق از تئوری ون کارمن و تئوری هواپیمای آب نشین استفاده شده، و روش جدید و سازه ای برای محاسبه نیروهای اسلمینگ و فشاروارده بر کف شناور، پیشنهاد شده است. مقایسه نتایج این روش با استاندارد بارگذاری هیدرودینامیکی وروشهای عددی، دقت مناسب و مفید بودن اینروش را در حل این گونه مسائل مورد تایید قرار داده است.