سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود میرزائی – گروه شیمی فیزیک، بخش شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ناصر هادی پور – گروه شیمی فیزیک، بخش شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ضرغام باقری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، مرکز فیزیک پلاسما دانش

چکیده:

ثابت های جفت شدگی چهارقطبی حاصل از محاسبه تانسورهای شیب میدان الکتریکی در سطح هسته های ۱۴ N و ۱۱ B به روش نظریه تابعی چگالی در ساختار نانولولـه بور – نیترید ۰) و (۶ مورد مطالعه ق رارگرفت . ابتدا ساختار بهینه شد و سپس محاسبات تانسورهای شیب میدان الکتریکی در ساختار بهینه شده انجام گرفت . ثابت هـای جفت شدگی چهارقطبی به دست آمده حکایت از ناهمگن بودن محیط الکترواستاتیکی در طول نانولوله به ویژه در لبه های نانولوله دارند با ایـن وجـود در مکـان هـای کاملاً متقارن محیط همگن مشاهده می شود . کلیه محاسبات با بسته نرم افزاری Gaussian 98w انجام گرفتند