سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میعاد قنبری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر
سعید پورمهدیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

در این کار برای اولین بار با استفاده از مدل سینتیکی سه سایتی پارامترها و ثوابت سینتیکی پلیمریزاسیون بالک پروپیلن با کاتالیزورهای هتروژن زیگلر ناتا ی بر پایه منیزم کلرید محاسبه شده است . با استفاده از ای ن مدل سه سایتی که سای تهای اتاکتیک نیز در آن لحاظ شده اند و نیز با استفاده از الگوریتم بهینه ساز ژنتیک که یک ابزار قدرتمند می باشد ، ثوابت سینتیکی مراکز فعال ایزوتاکتیک و اتاکتیک بصورت مدل آرنیوسی و با دقت بیشتری محاسبه شده است. همچنین پدیده مهم انتقالSite را که در کارهای قبلی به لحاظ عدم شناخت کافی از مراکز فعال و پیچیدگی معادلات شبیه ساز نادیده گرفته میشد، در این مدل لحاظ شده است و ثوابت مربوط به آن نیز محاسبه گردیده است . در پایان تغییرات غلظت مراکز فعال ایزوتاکتیک و اتاکتیک نیز بکمک روش ژنتیک شبیه سازی شده است که نزدیکی بسی ار خوبی با مشاهدات آزمایشگاهی دارد