سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین جلالی – مهندسان مشاور آب نیرو
جعفر حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله ابتدا روش پیشنهادی نیومارک در سال ۱۹۶۵ برای تحلیل لرزه ای سدهای خاکی ارائه شده ، تشریح می شود. سپس با استفاده از ایده نیومارک و تلفیق آن با روشهای معمول تعادل حدی، جابجایی های دائمی بلوک های سنگی در دو حالت گسیختگی صفحه ای و گوه ای (تحت تاثیر عملکرد شوک های لرزه ای) محاسبه می شود. به این منظور ابتدا ضریب اطمینان استاتیکی و مقاومت باقیمانده نسبت به لغزش از روش تعادل حدیمحاسبه می شود. سپس شتاب بحرانی، نیروهای لرزه ای تحریک کننده لغزش، شتاب نسبی و در نهایت جابجایی های تجمعی با استفاده از مفهوم نیومارک محاسبه می شوند.
نرم افزار کامپیوتری که به این منظور تهیه شده است، قادر است با دریافت اطلاعاتی نظیر پارامترهای هندسی و مقاومتی دسته رزه ها، هندسه دامنه، عمق آب در ترک کششی، بارهای خارجی و نیروهای کششی میل مهارها و کابل ها، ضریب اطمینان استاتیکی را محاسبه کند (تحلیل استاتیکی) و سپس با دریافت فایل مربوط به شتاب نگاشت طرح، تغییر مکان های دائمی را نیز که در بلوک سنگی ایجاد می شود، محاسبه کند (تحلیل لرزه ای)
در انتهای مقاله برای شرح بیشتر موضوع و نشان دادن تواناییهای نرم افزار و بررسی اعتبار و دقت آن چند مثال عملی مربوط به تحلیل لرزه ای پایداری شیبهای سنگی حل شده است.