سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمدرضا زمانی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از کارحاضر محاسبه بخشی از ضرایب هیدرودینامیکی ظاهر شده در معادله هایحرکت غیر دائم جسم، موسوم به جرم افزوده است. روش عددی به کار رفته بر اساس روشهای انتگرالی درمکانیک سیالات و توزیع نقاط منفرد بر روی جسم غوطه ور است. جسم مورد استفاده سه بعدی بوده و در حالت کلی می تواند دارای سه حرکت انتقالی و سه حرکت دورانی باشد. بدین ترتیب علاوه بر جرم افزوده حرکات مختلف، گشتاور اینرسی افزوده آنها نیز قابل محاسبه است. از فرضیات محدود کننده این روش می توان به استفاده از تئوری جریان پتانسیل و نامحدود بودن سیال اشاره کرد. نتایج حل عددی به کار رفته برای یک کره و یک مکعب مستطیل غوطه ور ارائه شده و با حل تحلیلی موجود برای هندسه های فوق مقایسه شده است. مقایسه فوق بیانگر دقت خوب روش موجود برای هندسه های سه بعدی است. از نتایج این کار می توان در محاسبه ماتریس جرم معادله هایحرکت غیر دائم اجسامی نظیر زیر دریائی یا ROV استفاده کرد.