سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا ابراهیمی – دانشگاه علم وصنعت
صادق جمالی – دانشگاه علم وصنعت
عبدا… بابایی – دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

سیستمهای قدرت و ازجمله سیستمهای توزیع حتی اگر بسیار خوب هم طراحی شوند گاهی اتصال کوتاه و جریانهای شدید ناشی ازآن را تجربه می کنند .بنابراین تجهیزات حفاظتی شبکه ازقبیل کلیدهای قطع کننده و فیوزهاباید بتوانند محل خطارابه نحوی ازسیستم جداکرده که درنتیجه کمترین آسیب ب شبکه و تجهیزات دیگر آن وارد گردد.بدین منظور دامنه های جریانهای اتصال کوتاه به طور متداول به کمک محاسبات برآورد شده و سپس با استفاده ازنتایج محاسبات -تجهیزات انتخاب می گردند.