سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام مظفری – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه و آزمایشگاه نانوتکنولوژی
ناصر شاه طهماسبی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه و آزمایشگاه نانوتکنولوژی
سیداحمد کتابی – دانشگاه دامغان، دانشکده علوم پایه
محمود رضایی رکن آباد – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه و آزمایشگاه نانوتکنولوژی

چکیده:

این مقاله با استفاده از تقریب بستگی قوی ساختار الکترونی مولکول C60 به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات ما بر مبنای استفاده از روش تابع گرین و تکنیک قسمت بندی لودین میباشد. مدلسازی مولکول به صورت مجموعه ای از حلقه های یک بعدی درون هم انجام میشود که مابین آنها در مکان برخی اتمها پیوند وجود دارد، به گونهای که نشان دهنده شش ضلعی ها و پنج ضلعی های موجود در هندسه مولکول باشند. ساختار الکترونی با استفاده از برنامه MATLAB محاسبه شد.نتایج به دست آمده به روش حاضر در توافق کامل با نتایج به دست آمده از روشهای دیگر همچون تقریب چگالی موضعی میباشد. (LDA) می باشد.