سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم رنگزن – عضو هئیت علمی گروه زمین شناسی و رئیس مرکز سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چ
شهرام درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS
پرویز ضیائیان – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت معلم
محمدعلی کلی – کارشناس ارشد مدیریت آبخیزداری استان خوزستان

چکیده:

سنجش از دور علم اندازه گیری اجسام واشیاء بدون تماس فیزیکی با آنهاست. بکارگیری تصاویر ماهواره ای در بررسی های مختلف زمین هر روز از وسعت بیشتری برخوردار می گردد. تصاویر ماهواره ای ضمن کاهش محسوس هزینه تهیه اطلاعات مکانی، ترتیب منظم بازنگری و به روز در آوردن اطلاعات را بهبود می بخشد. از طرف دیگر سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS) علم وفن آوری دریافت و مدیریت بهینه اطلاعات مکان مرجع بوده و مبتنی بر یک سیستم کامپیوتری برای مشاهده نقشه ها وآنالیز پروژه های مرتبط با داده های توصیفی و مکانی می باشد . از جمله این پروژه ها می توان به پروژه های زیست محیطی ،نظامی، خدمات مهندسی مانند انتقال برق و آب اشاره نمود. این تحقیق با هدف بدست آورن حجم و سطح در یاچه سد کارون ۳ با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و GIS انجام گرفته است. بر این اساس تصوی رماهواره ای IRS با سنجده LISSIII از سد مربوطه به بهار ۱۳۸۴ را تهیه نموده و تصحیحات اتمسفری و هندسی را روی تصویر با استفاده از نرم افزارهای (ENVI,GEOMATICA) RS انجام داده و سپس تصویر را با نقشه های رقومی ۱:۲۵۰۰۰ سازمان نقشه برداری Register نموده؛ مدل رقومی ارتفاعی (DEM) منطقه در محیط GIS تهیه گردید. و آنگاه با به دست آوردن ارتفاع حداقل و حداکثر محدوده آبگیری از روی تصویر ماهواره ای و DEM و انجام تح-لیل سه بعدی، حجم و سطح آن را محاسبه نموده و در مرحله بعد با مقایسهسطح و حجم محاسبه شده با سطححجم مربوط به گزارشات سد کارون ۳ مقایسهگردید و دقت محاسبات مشخص گردید. در نهایت نحنی حجم – سطح در ارتفاعات مختلف سطح آب برای سد کارون ۳ بدست آمد.