سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید کامل – دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمید لسانی – دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از روش هائی که در سال های اخیر جهت افزایش ظرفیت انتقال خطوط انتقال انرژی دو مداره سه فاز مطرح گردیده، روش تبدیل این خطوط به خطوط انتقال شش فاز با شرط ثابت ماندن ولتاژ بین فازی میباشد که در این زمینه مطالعاتی نیز انجام شده است . ۷]۶ و ۲[۱
در این مقاله ابتدا با توجه استانداردهای جهانی موجود در زمینه حداقل فواصل عایقی مجاز برای خطوط دو مداره سه فاز ۱۳۲ کیلوولت، به محاسبه و تعیین حداقل فواصل عایقی مورد نیاز در خطوط دو مداره ۱۳۲ کیلوولت موجود در شبکه سراسری ایران جهت تبدیل آنها به خط انتقال تکمداره شش فاز با ولتاژ بین فازی ۱۳۲ کیلوولت و با حداقل تغییرات در آرایش دکل و هادیهای موجود پرداخته و در ادامه با ارائه شرایط بدست آمده در قالب روابط حدی و منحنی های مربوط به بررسی این شرایط در مورد یکی از خطوط انتقال شبکه استان خراسان پرداخته و نتایج بدست آمده را مورد ارزیابی قرار میدهیم .