سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد تاج بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی، گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشه
عزیزا… ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی م
بیژن قهرمان – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حداکثر ارتفاع بارش ممکن از لحاظ هواشناسی برای یک مدت زمان مشخص در یک منطقه خاص را حداکثر بارش محتمل گویند که مبنای طراحی بسیاری از پروژه های ابی می باشد. برایمحاسبه این بارش در ایستگاه های مختلف از روش هرشفیلد استفاده می شود که در آن ضریب فراوانی (Km) برای محاسبه مقادیر حداکثر بارندگی سالانه ۱۵ فرض می شود که این مقدار برای تخمین PMP24 درمناطق مرطوب در مقایسه با روشهای دیگر، PMP24 را بالاتر و در نواحی خشک کمتر نشان می دهد برای این منظور در این مقاله ابتدا مقادیر حداکثر بارش ۲۴ ساعته (PMP24) در ۴۸ ایستگاه موجود در استان خراسان آنالیز گردید. سپس بر اساس آن مقدار PMP24 به روش هانسون با ضریب فراوانی مناسب تخمین زده شد. برپایه مقادیر PMP24 ایستگاه ها،یک نقشه عمومی تهیه گردید که توزیع مقادیر این پارامتر رانشان می دهد. مقادیر PMP24 برای حداکثر بارشهای ۲۴ ساعته در شمالخراسان بین ۳۲/۳ و ۱۴۶/۲ میلیمتر و نسبت متوسط حداکثر بارش محتمل ۲۴ ساعته به حداکثر بارش ۲۴ ساعته مشاهدهشده حدود ۱/۷ محاسبه گردید.