سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم بدو – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
محمدرضا سروریان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه ارومیه

چکیده:

تعیین حریم بهداشتی برای کنترل کیفی چاه‌های آب شرب از اهمیت بسزائی در مقوله سلامت و بهداشت عمومی برخوردار است.در این مطالعه با استفاده از نرم افزارVisual Modflow که بر پایه معادلات تفاضلات محدود تهیه شده است , حریم بهداشتی چاه شهری شماره ۱۴ واقعدر دشت ارومیه, محاسبه شد.ابتدالایة آزاد دشت ارومیه با استفاده از تمامی پارامترهایی که در جریان آب زیر زمینی دشت مؤثر است, مدل شد.از جملة این پارامترها می توان به تبخیر, تغذیه, آبهای سطحی, خصوصیات هیدرولیکی و غیره اشاره کرد. مدل تشکیل شده بصورت مناسب با شرایط جریان ناپایدار ( Transient Flow) کالیبره شده و جریان آب زیر زمینی با داده های مشاهده ای مطابقت داده شد.درادامه و در حالت جریان پایدار ( Steady State Flow) حریم بهداشتی برایچاه شماره ۱۴ محاسبه و رسم شد.این محاسبات توسط نرم افزارModpath که در برنامةVisual Modflowگنجانده شده انجام شد. سپس آنالیز حساسیت برای بررسی تاثیر پارامتر های مختلف بر حریم بهداشتی چاه انجام شده و پولوم آلودگی انتشار یافته از یک چاه فاضلاب محاسبه و اندرکنش آن با حریم بهداشتی چاه بررسی گردید.