سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم بدو – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه
محسن دریس زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بوشهر

چکیده:

حریم حفاظتی دو ساله چاه های آب شرب حوزه رودخانه شهر چای شهرستان ارومیه وقع دردشت ارومیه، با استفاده از کد رایانه ای WhAEM2000 بر مبنای روشالمان محاسباتی، محاسبه شدند. در مدل آب زیرزمینی سفره غیرمحصور، جریان آب پایدار در نظر گرفته شد که شامل المانهای آبهای سطحی یعنی رودخانه ها و دریاچه ، تغذیه در اثر بارشهای جوی و آبیاری سطحی بودند. همچنین غیرهموژن بودن خصوصیات سفره در ناحیه غربی دشت نیز در نظر گرفته شد. مدل تهیه شده سپس با مقایسه هدهای محاسبه شده و هدهای چاه های مشاهده ای ،کالیبره شد. در سفره محصور دشت ارومیه آب زیرزمینی با آبهای سطحی اندرکنش نداشته و تغذیه ای به داخل سفره نمی پذیرد. بدین دلیل در تهیه مدل آب زیرزمینی، جریان یکنواخت در نظر گرفته شد. مقایسه حریم های بهداشتی محاسبه شده نشان داد که حریم چاه های واقع در سفره غیرمحصور دارای طول بیشتر و عرض کمتری نسبت به حریم چاه های سفره محصور هستند.نتایج محاسبات حریم نشان داد که مساحت حریم چاه ها سطح زیادی از مناطق مسکونی شهررا دز بر میگیرد. این نتیجه گیری به برنامه ریزی آتی برای انتقال تدریجی چاه ها به خارج از محدوده مسکونی شهر تاکید می کند.