سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد رضوی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

استفاده ازمعادله غیرتعادلی تیس THEIS برای حل برخی ازمسائل هیدرولیکی آبهای زیرزمینی ارزیابی تداخل مخلوطهای افت و تعین حریم چاهها درابخوانهایی که درنزدیکی لایه های نفوذناپذیر و یا رودخانه ها واقع شده اند بامحدودیت هایی همراه می باشد چون دراین روش نه تنها گسترش آبخوان بصورت نامتناهی فرض میشود بلکه تغییرات سطح اب درهرچاه بطور جداگانه مورد ارزیابی واقع شده و کمتر تاثیر متقابل و یاتداخل مخروطهای افت که دراثرپمپاژ همزمان چاهها ایجادمیشود موردتوجه قرارمیگیرد برای رفع این مشکل و تجزیه و تحلیل مخروطهای افت سطح آب درمجاورت مرزهای محدود کننده میتوان بااستفادها تئوری جمع آثار superposition و فرض کردن تعدادی چاه های مجازی image wells یک ابخوان باگسترش محدود را بصورت ابخوانی با گسترش نامتناهی تلقی کرد و معادلات تغییرشکل یافت تیس را دراین سیستم جانشینی به کاربست و درنهایت حریم چاه های واقع درنزدیکی مرزهای محدود کننده را محاسبه کرد