سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدنادر لطف اللهی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

چکیده:

از مدل توسعه یافته UNIQUAC برای محاسبه حلالیت مواد جامد معدنی در سیستم های سه جزئی Na2SO4- NaNO3-H2Oو KCl-NaCl-H2Oدر محدوده دمایی ۲۷۳/۱۵ تا ۳۷۳/۱۵درجه کلوین استفاده شده است.پارامترهای اندرکنش بین یون-یون و یون- مولکول و پارامترهای حجم و مساحت در این مدل با استفاده از برنامه کامپیوتری بهینه سازی و با حداقل کردن خطای نتایج محاسباتی و تجربی به دست آمده اند . در این مدل تعداد این پارامترها زیاد است و همین موضوع انجام محاسبات بهینه سازی را مشکل می کن د. در این محاسبات مقدار متوسط قدر مطلق انحراف بین نتایج محاسباتی با نتایج تجربی حلالیت نشان دهنده توانایی خوب این مدل در اینگونه محاسبات است.