سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان بهرامی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
روح الله رضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید مکنونی گیلانی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، واحد آبشناسی مجتمع سنگ آهن گل گهر
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه دفع پساب باطله حاصل از عمل یات معدن کار ی یک مشکل مهم بشمار م ی آ ید . روش معمول دفع ا ین مواد، حمـل و تـه نشین ساز ی آنها بصورت پالپ و در مخزن سدها ی باطله م ی باشد . در زمان طراحی سیستم دفع باطله هـا، با یـ ستی دبـ ی باطلـه تولیدی، به عنوان یک مساله مهم، مورد توجه قرار گ یرد . در مورد سد باطله معدن یک گل گهر،که در مراحل طراح ی قـرار دارد، محاسبه دبی پساب باطله و در نت یجه حجم مورد ن یاز با یستی با دقت ز یادی صورت گیرد؛ زیرا این سد هماننـد سـدها ی مخزنـ ی طراحی و ساخته م ی شود . در این مقاله ابتدا با بهره گ یری از روش ها ی معمول موازنه جرم ( با توجه به داده ها ی موجـود ) دبـ ی پساب ۳ / ۰ ± ۲۳ / ۱ م یلیون متر مکعب در سال بدست آمد؛ که با ا ین دب ی، سد ی با حجم مخزن ۰ / ۵۱ م یلیون متـر مکعـب مـورد نیاز است . اما در ادامه با در نظر گرفتن تبخ یر آب همراه پساب و دانس یته درجا ی مواد باطله رسـوب کـرده، ا یـ ن حجـم بـه ۲ / ۶ میلیون متر مکعب کاهش یافت .