مقاله محاسبه درجه انحصار در بازار داخلي پسته ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۳۵ تا ۳۴۵ منتشر شده است.
نام: محاسبه درجه انحصار در بازار داخلي پسته ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار پسته
مقاله ساختار انحصار
مقاله الگوي ساختار بازار – روابط اقتصادي بنگاه – پيامد بازار
مقاله سازمان صنعتي تجربي جديد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عزت آبادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان موثر بودن سياست هاي حمايتي، تشويقي و باز دارنده دولت در بازار هر محصولي از جمله پسته بستگي تام به درجه و نوع انحصار در آن بازار دارد. شناخت از ساختار بازار، همچنين در طراحي موفق ابزارهايي چون بورس و تعاوني موثر است. در مطالعه جاري، ساختار انحصار در بازار داخلي پسته ايران مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور، تعداد ۳۴۳ پرسشنامه مربوط به كشاورزان و ۲۵۲ پرسشنامه مربوط به تجار از استان هاي كرمان، فارس، خراسان، تهران و يزد تكميل شد. براي محاسبه درجه انحصار در هر يک از سطوح مورد نظر از دو روش، الگوي ساختار بازار – روابط اقتصادي بنگاه – عملكرد (پيامد بازار)، و سازمان صنعتي تجربي جديد استفاده شد. نتايج مطالعه نشان داد كه در سطح خريداران محلي، بررسي ساختار بازار، رفتار بنگاه و پيامد بازار، هر سه بيانگر وجود جو رقابتي است. اين در حالي است كه در سطح صادر كنندگان، علي رغم ساختار رقابتي بازار، رفتار بنگاه ها و در نتيجه آن پيامد بازار بيانگر وجود انحصار خريد است. نتايج همچنين نشان داد كه در بعضي از موارد روش الگوي ساختار بازار – روابط اقتصادي بنگاه – عملكرد كاربرد دارد (خريدارن محلي). به عبارت ديگر با بررسي ساختار بازار مي ‌توان تا حد زيادي رفتار اقتصادي و در نتيجه عملكرد را برآورد نمود. با اين وجود، اين مساله در همه موارد صدق نمي كند. لذا پيشنهاد مي ‌شود براي بررسي ساختار انحصار در بازار پسته تنها به درجه تمركز اكتفا نكرده و معيارهاي رفتار اقتصادي و عملكرد را نيز مد نظر قرار داد.