سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی روانشادنیا – دانشجوی دکترای مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
بهزاد اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه صن عتی امیرکبیر، تهران
حسین رجایی – هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

تعیین درصدهای وزنی از تعیین کننده ترین بخش های بسته مدیریت و کنترل پروژه، به ویژه در تعیـین پیشرفت فیزیکی ک ار می باشد . تعریف ساختار اطلاعاتی پروژه، برنامه ریزی، به روزرسانی و گزارش گیـری از پرو ژ ه کاملاً تحت تأثیر دقت مدیر در تعیین درصدهای وزنی پروژه خواهد بود . در برخی از پروژه هـا کـه میزان پیشرفت پروژه، مبنایی برای پرداخت ها می باشد، اهمیت این موضـوع دو چنـدان مـی گـ ردد ( ماننـد پروژه هایی که نحوه پرداخت آنها بصورت مقطوع می باشند ) . در اینگونه موارد، نحوه تعیین درصد پیـشرفت پروژه پایه بسیاری از مسائل در روابط حقوقی در ارتباطـات کارفرمـا و پیمانکـار ( خـواه پیمانکـاران طـرح و ساخت، خو ا ه پیمانکاران متداول ) است . در این مقاله الگوریت می برای تعیین درصد پیشرفت فیزیکی ارائه شده و با روش های موجود مقایسه شده است .