سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهدی سلیمی –
سیدمحمدتقی بطحایی –
مسعودعلی پناهلو –

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای محاسبه دقیق تلفات نیمه هادی در اینورترهای PWM براساس روش تابع کلیدزنی(Switching Function) ارائه شده است . تابع کلیدزنی روشی برای مدل سازی مبدل های قدرت است که در آن براساسورودیها و خروجیهای تعریف شده برای مبدل، تابع تبدیلی برای آن در نظر گرفته می شود . تلفات در مبدل های قدرت معمولااز دو بخش تلفات هدایتی (Conduction Losses) و تلفات کلیدزنی (Switching Losses) تشکیل شده است . برای برآورد تلفات هدایتی، توان لحظه ای تلف شده در کلید براساس ولتاژ و جریان لحظه ای آن حساب شده و سرانجام مقدار متوسط این توان لحظه ای محاسبه شده است . ولتاژ و جریان کلیدهای قدرت وابسته به مشخصه ولتاژ – جریان کلید است و یکی از مهمترین قابلیت های مدل ارائه شده در این مقاله، امکان تعریف دقیق مشخصات ولتاژ – جریان هر کلید خاص در آن است . تلفات کلید زنی نیز براساس مشخصات دینامیکی کلیدها محاسبه شده است . یکی از مزایای مدل ارائه شده، سرعتبالای شبیه سازی توسط آن است، بطوریکه شبیه سازیهای متعدد نشان می دهند که سرعت اجرای آن حدود یک دهم زمان لازم برای شبیه سازی توسط نرم افزار Pspice است . در انتها هم برایست صحت مدل ارائه شده، نتایج حاصل از اندازه گیری با نتایج پیش بینی شده توسط مدل ارائه شده با هم مقایسه شده اند .