سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیرحسین سعیدی دهاقانی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی, دانشگاه تربیت مدرس
محسن وفایی سفتی – استاد بخش مهندسی شیمی, دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عوامل تشکیل رسوب در مخازن، تغییرات فشار، دما و ترکیب نفت می باش د. این عوامل سبب به هم خوردن تعادل شیمایی موجود در مخزن می گردد که نتیجه آن به صورت تشکیل رسوب رزین و آسفالتین خواهد بو د. از آنجایی که تا به حال میزان رزین به عنوان پارامتر تاثیر گذار در مدلسازی به کار گرفته نشده، به منظور توسعه مدل معادله حالت تجمعی، برای اولین بار،اجزای تجمعی در نفت خام را دو جزء آسفالتین و رزین در نظر می گیریم. معادله حالت تجمعی (Association Equationof State) یکی از کارآمدترین مدلهایی است که برای اینگونه مطالعات بکار می رو د. در تئوری سیال تجمعی فرض می شود که ضریب تراکم پذیری از دو بخش ضریب تراکم پذیری فیزیکی و ضریب تراکم پذیری شیمیایی تشکیل شده است. برای بخش
فیزیکی از معادله حالت پنگ رابینسون استفاده شده است و به بخش شیمیایی بدست آمده در این کار اضافه شده است . با استفاده از فرض بی اثر بودن اجزاء آسفالتین و ر زین بر فاز بخار، همچنین مایع بودن رسوب آسفالتین و رزین که فرض های قابل قبولی هستند، ابتدا محاسبات تعادلی بخار – مایع انجام داده و سپس محاسبات تعادلی مایع – مایع انجام می دهیم. با محاسبه مقدار رسوب آسفالتین بدست آمده از انجام مدلسازی و مقایسه با نتایج تجربی می توان مقدار رسوب رزین همراه آسفالتین را نیز محاسبه نماییم