سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید محمد جواد هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر
محمد جواد خانجانی – استاد بخش عمران- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به اهمیت OWCها در استحصال انرژی از امواج دریا، در مقاله حاضر این سیسم مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مقاله ارائه روابط حاکم بر یک OWC استوانه ای می باشد. ضمن اینکه یک تابع برای محاسبه ارتفاع سطح آزاد آب داخل استوانه ارائه شده است. با توجه به نوع خاصOWC مورد بررسی که دارای سقف باز بوده و در نتیجه فشار هوا وارده بر سطح آزاد آب برابر صفر می باشد، روابط حاکم قابل گسترش به دریاچه های جزر و مدی می باشند. در انتها نتایج عددی و نمودار مربوطه ارائه
شده است. با بررسی تمودار مشخص گردید مقادیر فرکانس هایی که ماکزیمم ارتفاع سطح آزاد آب داخل استوانه به ازای آنها اتفاق می افتد، به فرکانس رزونانس که پیش از
این برای دریاچه های جزر و مدی ارائه شده است بسیار نزدیک است.