سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمدا… صالحی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
سمیه حسنی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله خصوصیات الکترونی، از جمله ساختار الکترونی، مدول حجمی، ثابت شبکه و چگالی حالتهای الکترونی در بلور LaCrO 3 در فاز مکعبی بررسی شده است . محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت شده خطی با پتانسیل کامل ) ) FP-LAPW در چار چوب نظریه چگالی ) ) DFT و بسط تقریب های مختلف و با استفاده از نرم افزار Wien 2 k انجام گرفته است . یکی از پارامترهای مهم در این محاسبات ثابت شبکه است . این پارامتر بطور تجربی اندازه گیری شده و در دسترس می باشد . با این وجود برای تĤیید نظری مجددا ″ محاسبه می گردد . نتایج بدست آمده هیبریداسیون قوی بین تراز ۳ d اتم کروم با حالتهای۲ p اتم اکسیژن در نوار ظرفیت را نشان می دهد . نتایج بدست آمده بیانگر این است که محاسبات با استفاده از تقریب شیب تعمیم یافته( GGA ) سازگاری بهتری نسبت به بقیه تقریب ها دارد