سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد پاکزاد – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا حاتمی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
نصرالله کمالیان – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
نوربخش میرزایی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه برای تعیین سازوکار کانونی زمین لرزه ۴ اسفند ۱۳۸۳ داهوئیه زرند از روش طیف دامنه و قطبش(Amplitude Spectra and Polarities)ASPO ، زاهرادنیک ۲۰۰۲ ( که یک روش تعیین سازوکار بر )اساس برگرد ان در حوزه فرکانس می باشد، استفاده شده است . لرزه نگاشت های ایستگاه های شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در فواصل ۹۱ تا ۴۵۹ کیلومتر به عنوان داده مشاهد های مورد استفاده قرار گرفته است. محدوده طیف فرکانسی بکار گرفته شده بین ۰/۰۱ تا ۰/۰۸هرتز می باشد. در این پژوهش
، ابتدا ، مقادیر مختلف امتداد، شیب ، ریک وتابع خطا محاسبه گردید . سپس با استفاده از کمترین مقدار تابع خطا ، مقادیر بهینه امتداد، شیب و ریک گسل مسبب رویداد تعیین گردید . بهترین برازش بین طیف مشاهد ه ای و شبیه سازی شده در ژرفای ۵ کیلومتر حاصل شد . مقادیر امتداد ، شیب ،ریک به ترتیب ۲۷۰، ۴۰ و ۱۰۰ ۰ درجه بدست ،آمد.