سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مریم رمدانی –
افشین محسنی آراسته – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در این مقاله با بررسی معادلات مربوط به تغ ییر سرعت صوت در آب در یا به بررسی ویژگیهای این معادلات و مقایسـه آنها با یکدیگر پرداخته شده است . همچنین خطاها ی موجود در اندازه گ یریهای سرعت صوت نیز مـورد بررسـی قـرار گرفتــه اســت . بررســی هــای اخ یــر انــدازه گ یــری ســرعت صــوت در در یــا، نشــان مــی دهدکــه معــادلات دل گروســو[۱۳] (Del Grosso)بهترین ارتباط را با دما و شوری برقرار می کند در حالیکه معادله ویلسون ،[۱۵] (Wilson)بیشتر با فشار مرتبط است . وابستگی فشار معادله و یلسون در معادله دل گروسو مورد استفاده قرار گرفتـه کـه نت یجـه آن سه معادله جد ید می باشد که استفاده از سوم ین معادله که از بق یه معادلات ساده تر نیز می باشد ، در بیشتر موارد ترجیح داده می شود .