سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا رحیمی پور – دکتری ژئوشیمی اکتشافی، استادیار دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شاخص‌های زونالیته متوسطی معیار در تعیین سطح فرسایش کانسار می‌باشند و اساس تأکید آن‌ها بر نمونه‌برداری از افق‌های مختلف بنا نهاده شده است. کانسار مس پرفیری دره زار در زون ارومیه – دختر و در کمربند آتش‌فشانی ایران مرکزی داده شده است. به منظور تعیین سطح فرسایش کانسار دره زار از شاخص زونالیته ( CU.MA ) / ( PB.ZN ) استفاده گردید و ابتدا نقش عددی پراکندگی مقادیری شاخص براساس داده های سطحی نمونه‌برداری شده رسم شد و مشخص گردید که در بخش غربی گسل شمالی – جنوبی دره زار مقادیر کمتری را به نمایش گذاشته است. سپس نمودار تغییرات این شاخص برحسب عمق ، بر اساس داده‌های حاصل از گمانه ها به دست آمد و خط رگرسیونی بر نمودار همراه با به دست آوردن معادله خط رگرسیونی شوق برازش گردید. پس از آن مقادیر ماکزیمم نقش عددی پراکندگی مقادیر شاخص فوق براساس داده‌های سطحی در هر یک از بخش‌های غربی و شرقی گسل شمالی – جنوبی دره زار در مقابل به‌دست‌آمده قرار داده شد که با کم کردن ارتفاع مطلق های به‌دست‌آمده از یکدیگر اختلاف ارتفاعی در حدود ۷۰ متر برای این دو بخش به‌دست‌آمده که مقدار کمی این عدد اثبات کننده این مطلب می‌باشد که بخش غربی گسل شمالی – جنوبی دره زار نسبت به بخش شرقی آن تحت فرسایش بیشتری قرار گرفته است.