سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

منصور حقیقت – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان
مریم زینلی – دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان

چکیده:

ما ضمن مطالعه فرایندهای ممکن گسیل نوترینو از ستاره های نوترونی سطح مقطع بر هم کنش γ e → e ν؟؟ را به صورت تحلیلی در ناحیه me<E<Mw محاسبه کرده ایم . نتایج بدست آ مده در مقایسه با سطح مقطع بر هم کنش های γγ → νν و γγ → γνν می تواند بسیار مهم باشد.