سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا پورایمانی – گروه فیزیک ،دانشگاه علوم ،دانشگاه اراک
منیره محبیان – دانشگاه پیام نور واحد فریمان

چکیده:

سطح پرتوزایی در ۸ نوع سبزی مصرفی، شامل شاهی ،جعفری ،تره ،شوید ،شنبلیله، گیشنیز، نعناع و اسفناج در شهرستان اراک مطالعه شده است. مقدار فعالیت ویژه هسته های ۲۳۲Th، ۲۳۸U و ۴۰k و ۱۳۷Cs به طورمتوسط در کلیه سبزیجات به ترتیب برابر (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) به دست آمد.با توجه به نتایج اندازه گیری ها،دز مؤثر سالیانه در گروه بزرگسال محاسبه گردید. دز مؤثر ناشی از ویژه هسته های ۲۳۲Th، ۲۳۸U و ۴۰k و ۱۳۷Cs به طور متوسط در کلیه سبزیجات به ترتیب برابر ۰/۱۳mSv/y ، ۰/۰۹mSv/y ،۱۳/۶۴mSv/y و ۰/۰۰۸۵mSv/y است. که مقدار اندازه گیری شده از مقدار میانگین جهانی دز مؤثر سالیانه که در گزارشات (۲۰۰۰)UNSCEAR و (۱۹۹۸)ICRP آورده شده است بسیار پایین تر می باشد.