سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی لیاقت – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سید امیر شمس نیا – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

بمنظور جلوگیری از تغییر شکل هندسی مئاندرها در قوس خارجی و در نتیجه فرسایش جداره رودخانه در دبی‌های مختلف با استفاده از مدل تغییر شکل هندسی مئاندرها دانه‌بندی مناسب ارائه می‌گردد. بدین منظور مدل مقدار قطر متوسط ذرات جداره را از طریق معادله‌ای که وابسته به دبی جریان می‌باشد، محاسبه می‌نماید. در اینجا مقادیر محاسبه شده بر اساس ضرایب فرمول‌های تجربی محققین (ایسباخ – نیل – بوگاردی – شیلدز – شفاعی بجستان – استراب و ماینورد) استوار بوده است. با توجه به اینکه مدل بر اساس معادلات حاکم بر خم مئاندرها و جریان آزاد گردابی و لحاظ نمودن پارامترهای هیدرولیکی رودخانه و فاکتورهای تعیین شکل هندسی خم مئاندرها طراحی گردیده است، نتایج به دست آمده با هم مقایسه گردیده و بهترین گزینه یا گزینه‌هایی که می‌تواند جهت طراحی و اجرای دیواره حفاظتی ریپ رپ در قوس خارجی مئاندر رودخانه‌ها به کار گرفته شود ارائه شده است.