سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا مرتضایی – شرکت مدیریت شبکه برق ایران(iGMC)

چکیده:

موضوع این مقاله محاسبه سهم گاز طبیعی مصرفی نیروگاههای حرارتی در قیمت تمام شده کیلو وات ساعت دریافتی مصرف کننده نهایی در دو کشور ایران و آمریکا در سال ۱۳۸۵ خورشیدی مطابق با ۲۰۰۶ میلادی می باشد. مرجع مورد استفاده برای محاسبه این کمیت در ایران، آمار تفصیلی صنعت برق کشور در سال ۱۳۸۵۱] و در آمریکا گزارش ] خلاصه آمار برق این کشور در سال ۲۰۰۶۲] می باشد که بر ] روی سایت رسمی اطلاعات انرژی آمریک ا قرار دارد . با توجه به مشخص نبودن قیمت واقعی گاز طبیعی مصرفی نیروگاههای حرارتی کشور و تفاوت زیاد قیمت این نوع انرژی در ک شورهای مختلف، سهم گاز طبیعی در قیمت تمام شده انرژی الکتریکی مصر ف کننده نهایی در ایران در یک جدول و بر اساس قیمتهای مختلف گاز از ۱ تا ۳۰ سنت بر متر مکعب محاسبه شده است . در آمریکا نیز اگرچه قیمت به نسبت واحد ارزش حرارتی بی تی یو اعلام شده است اما با توجه به ارزش حرارتی اعلام شده گاز مصرفی نیروگاهها و حجم کل مصرف آن در سال ۲۰۰۶ در مرجع فوق، قیمت بر اساس واحد متر مکعب گاز طبیعی برابر با ۱۷۲۵ سنت /می باشد. در پایان نیز با فرض قیمت فوق برای گاز طبیعی مصرفی نیروگاههای کشور، به مقایسه قیمتهای تمام شده گازمصرفی نیروگاهها در کیلو وات ساعت دریافتی مصرف کننده نهایی در دو کشور ایران و آمریکا و تشریح دلایل اختلاف آنها با یکدیگر پرداخته شده است.