سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین قائمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )- قطب قدرت
حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )- قطب قدرت
کاظم مظلومی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )- قطب قدرت

چکیده:

از تبدیل موجک به طور گستردهای در زمینههای مختلف کیفیت توان استفاده میشود . یکی از این زمینهها محاسبه شاخصهای هارمونیکی بر اساس تبدیل موجک میباشد . از جمله شاخصهایی که در محاسبه آنها از تبدیل موجک استفاده شده است، THD و فاکتور K میباشند . در این مقاله از شاخصهای THD و فاکتور K برای بررسی یک شبکه توزیع نمونه واقعی استفاده میشود . برای این منظور علاوه بر شاخصهای متداول بر اساس تبدیل فوریه، از شاخصهای تعریف شده بر اساس تبدیل موجک نیز استفاده خواهد شد . برای بررسی و مقایسه مقادیر شاخصها از شاخصهای هارمونیکی سیستمی استفاده میشود . در این مقاله برای بررسی فاکتور K در شبکه توزیع، چند شاخص سیستمی مشابه آنچه برای THD وجود دارد تعریف میشود . نتایج حاصل بیانگر تفاوت مقدار بینشاخصهای بر اساس تبدیل فوریه و شاخصهای بر اساس تبدیل موجک میباشد