مقاله محاسبه شاخص هاي فقر کودکان در بين جمعيت روستايي و شهري (۱۳۸۶-۱۳۶۳) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۸۹ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: محاسبه شاخص هاي فقر کودکان در بين جمعيت روستايي و شهري (۱۳۸۶-۱۳۶۳)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزان سرشمار فقر
مقاله ميزان شدت فقر
مقاله ميزان شکاف فقر
مقاله ميزان فقر استاني
مقاله ميزان فقر کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: راغفر حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: هدف اصلي اين تحقيق محاسبه شاخص هاي فقر در بين کودکان (افراد زير ۱۶ سال نمونه) براي سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۶۳، در ايران است.
روش: دراين تحقيق با استفاده از ريزداده هاي پيمايش هزينه ـ درآمد حدود ۳۰۰۰۰ خانوار، براي سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۶۳، تعداد کودکان در خانواده هاي فقير شناسايي و سپس شاخص هاي فوستر، گرير، توربک (۱۹۸۴) براي جمعيت شهري و روستايي محاسبه شده است. اين توضيح لازم است که به علت کمبود تعداد مشاهدات در برخي از استان ها، استان هاي کشور از لحاظ جغرافيايي به شش منطقه تقسيم شدند.
يافته ها و نتايج: طبق يافته هاي اين مطالعه، ميزان فقر کودکان همواره بيش از ميزان فقر جمعيت در کشور بوده است. اين در حالي است که در طي دوره ۱۳۸۶-۱۳۶۳ استان هاي شمال شرق و جنوب شرق در دو بخش روستايي و شهري داراي بيش ترين ميزان فقر کودکان بودند. در بين استان هاي کشور در سال ۱۳۸۶ استان سيستان و بلوچستان، قم و خراسان رضوي بيش ترين و استان هاي مازندران، تهران، ايلام و اصفهان کم ترين ميزان فقر کودکان را داشته اند.