سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیررضا شاهانی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رحمت الله قاجار – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه نعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدعلی طباطبایی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

نمونه خمشی چهار نقطه یکی از مهمترین نمونه های مکانیک شکست است که در آن مود ترکیبی اول و دوم ایجاد می شود . محاسبه ضرایب شدت تنش در این نمونه از اهمیت خاصی برخوردار است و تاکنون روابط متعددی پیشنهاد شده است که هیچ یک از آنها اثرات محل بارگذاری و هندسه ترک را بطور کامل در نظر نگرفته اند . در این مقاله ضرایب شدت تنش نمونه خمشی در مود ترکیبی از روش اجزاء محدود محاسبه می شود و پس از مقایسه با نتایج موجود در مراجع قبلی، مورد ارزیابی قرار می گیرد تا اثرات فواصل مختلف ترک و محل بارگذاری از وسط نمونه مشخص شود و این اثرات بصورت ضریب در تعیین ضرایب شدت تنش لحاظ شوند