سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیررضا شاهانی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رحمت ا… قاجار – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیداحسان حبیبی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

در این مقاله، ترکهای نیم بیضوی سطحی، واقع بر سطح بیرونی استوانهی جدار ضخیم تحت اعمال بارگذاری محوری، مورد بررسی قرار گرفته است . تحلیل مسئله با استفاده از مدلسازی سه بعدی اجزای محدود، انجام شده است . به منظور فراهم آوردن امکان استفاده از چگالی مش بالا در نقاط جبهه ترک و جلوگیری از ازدیاد بیرویه المانها، از تکنیک زیر مدل استفاده شده است . مراحل مدلسازی مسئله تشریح شده و ضرایب شدت تنش، با استفاده از روش جابجایی در نقاط یک چهارم محاسبه گردیده است . مشاهده گردید که با زیاد شدن عمق نسبی، بر میزان ضرایب شدت تنش، افزوده میگردد، همچنین با تغییر نسبت منظر ترکها، نقطه بیشینه ضریب شدت تنش جابجا میگردد