سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک شهنی دارابی – سازمان آب و برق خوزستان،رئیس گروه برنامه ریزی تولید معاونت بهره بردا
مژده مرادی – سازمان آب و برق خوزستان،کارشناس معاونت توسعه سد و نیروگاه
مهرنوش شهنی دارابی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با توجه به اینکه در پایین دست سدهای مخزنی به دلیل توپوگرافی منطقه درصورت خروج آب از سرریز، پخشیدگی سیلاب رخ می دهد، با داشتن ضرایب ماسکینگام در هر حوضه می توان نسبت به روندیابی سیلابها در آن حوضه اقدام نمود. حوضه مورد مطالعه پروژه از ایستگاه هیدرومتری گتوند در رودخانه کارون و ایستگاه هیدرومتری حرمله دررودخانه دز تا ایستگاه هیدرومتری ملاثانی می باشد.جهت محاسبه ضرایب ماسکینگام حوضه با در دست داشتن آمار سیلاب سالهای گذشته وکالیبراسیون آنها در نرم افزار بهینه یابی LINGO وبه حداقل رساندن میزان اختلاف دبی های مشاهداتی ومحاسباتی در تابع هدف برنامه می توان به ضرایب K,X دست یافت. نتایج حاصل ازاین تحقیق به ما کمک می کند تا با برآورد میزان وزمان رسیدن سیلاب به ایستگاه سد تنظیمی ملاثانی ،در زمان وقوع سیل نسبت به برنامه ریزی مناسب جهت خروج آب از سدهای مخزنی شهید عباسپور، مسجدسلیمان در حوضه کارون و سد دز در حوضه دز اقدام نماییم. بدینوسیله برنامه ریزی بهینه خروج آب از مخازن ،میزان خسارت وارده به پایین دست را کاهش داده و با تخمین میزان آب ورودی به ایستگاه گتوند ،می توان تدابیر لازم را برای اقدامات پیشگیرانه صورت داد