سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ویکتوریا عزتیان – رئیس تحقیقات هواشناسی کاربردی استان اصفهان (دانشجوی دکتری اقلیم شناسی)
محمدباقر بهیار – عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی، مدیر کل هواشناسی استان اصفهان

چکیده:

آسایش و فعالیت انسان از دیرباز متاثراز عوامل جوی بوده است. گرچه امروزه با فراهم شدن شرایط مطلوب زیست محیطی در داخل ساختمان فعالیت انسان و آسایش او کمتر تحت تاثیر شرایط جوی و اقلیمی می گیرد لیکن این امر مستلزم صرف مقادیر متنابهی از انرژی است که این میزان مصرف نامعقول ذخایر انرژی را به مخاطره می اندازد. از انجایی که بهره وری بهینه از منابع انرژی در کنار ایجاد آسایش برای انسان و بهره وری کاری او در محیط مدنظر می باشد لذا ضروری است که در طراحی وسایل گرمازا و سرماز محاسبات مناسبی صورت گیرد تا در هر محیطی به میزان مناسب گرمایش یا سرمایش ایجاد کنند. استفاده از وسایل گرمازا یا سرمازای یکسان در محیطهای مختلف با فعالیت های متفاوت منطقی نمی باشد چرا که گذشته از وسعت ساختمان نوع فعالیتی که فرد انجام می دهد میزان نیاز او به گرما یا سرما را تعیین می کند.