سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا زمانی – مربی گروه هیدرودینامیک گروه هیدرودینامیک- پژوهشکده علوم تکنولوژی ز

چکیده:

برای محاسبه نیروهای وارده بر سازه های استوانه ای کوچک که در مسیر امواج و در حضور سطح آزاد قرار گرفته اند، لازم است که نیروی پسا و نیروی اینرسی را محاسبه نمود. نیروی اینرسی وارد بر استوانه، در حضور سطح آزاد تابعی از زمان بوده و به کمک ضریب جرم افزوده مقطع استوانه و شتاب جریان حاصل از موج برخوردی بدست می آید. در کار حاضر با صرف نظر کردن از اثرات لزجت، با اعمال تغییرات سطح آزاد و استفاده از تئوری جریان پتانسیل به محاسبه ضریب جرم افزوده استوانه با مقطع دایره و مقطع مستطیل (با نسبت ابعادی گوناگون) پرداخته می شود. مقایسه بین نتایج حاصل از روش عددی و همچنین نتایج تجربی گزارش شده نشان از دقت خوب نتایج دارد.