سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حیدری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز

چکیده:

در این مقاله به شبیه سازی یک ترک بیضوی داخلی در لوله ها به کمک نرم افزار ANSYS پرداخته می شود. با تغییر پارامترهای تأثیرگذار در ضریب حساسیت تنش ترک از قبیل نسبت قطر بزرگ به کوچک ترک بیضوی، میزان فشار داخلی درون لوله، قطر لوله، ضخامت لوله و میزان تنش پسماند ایجاد شده در لوله مسئله برای حالتهای مختلف تحلیل میشود و SIF محاسبه می گردد از خروجی های به دست آمده توسط نرم افزار ANSYS در جهت آموزش و ایجاد یک شبکه عصبی انتشار برگشتی استفاده میگردد. برای آموزش این شبکه از الگوریتم نظارت شده استفاده میشود. برای رسیدن به کمترین خطا از توابع مختلفی مانند newcf و newff ،newelm استفاده میشود. نتایج نشان میدهد که تابع newelm نسبت به دو تابع دیگر از دقت بالاتری برخوردار است. همچنین با آموزش این شبکه میتوان SIF را با دقت قابل قبول، تحت هر شرایط و بدون تحلیل توسط نرم افزار تخمین زد و بهدین ترتیب از حجم عملیات کامپیوتری کاسته میشود.