سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نازنین جهانی – دانشجو کارشناسی ارشد – مهندسی هوافضا
کیومرث مظاهری – دانشیار بخش مهندسی مکانیک-دانشگاه تربیت مدرس
رضا ابراهیمی – دانشیار بخش مهندسی مکانیک-دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با استفاده از روش دینامیک مولکولی ١ خواص ترمودینامیکی سیالات مانند ضرایب دیفیوژن سیال در محیط متخلخل با منافذی۲ در مقیاس نانو به خوبی قابل پیش بینی می باشند. هدف از کار حاضر محاسبه ضریب دیفیوژن مایع لنارد-جونز ٣ در ناحیه ۱)، در سیستم با مقیاس نانو و مقایسه آن با سیستمهای بزرگتر در دماها و چگالیهای / ۱ تا ۳۵ / زیر بحرانی (در محدوده دمایی ۲ مختلف با استفاده از رابطه انیشتین ٤ و روش دینامیک مولکولی می باشد. تعداد ذرات در نظر گرفته شده برای شبیه سازی، ۲۵۶ و ۱۳۷۲ ذره است. نتایج حاصل از حل دینامیک مولکولی با نتایج موجود برای ضریب دیفیوژن در سیستم با مقیاس ماکرو مقایسه، و مشاهده شده است که با کاهش اندازه سیستم به سمت مقیاسهای نانو نتایج پیش بینی شده قبلی برای سیستمهای ماکرو، اعتباری ندارند. روش دینامیک مولکولی اثرات ناشی از کاهش اندازه سیستم بر روی خواص ترمودینامیکی سیال مانند ضریب دیفیوژن را به خوبی نشان می دهد. نتایج به دست آمده از این کار با نتایح مییر ٥ و هیس ٦ مقایسه گردیده است و مشاهده شده است که با افزایش اندازه سیستم نتایج به دست آمده با نتایج هیس که برای ماکرو سیستمها به دست آمده است، اختلاف کمتری پیدا می کنند. و همچنین نتایج حاصل از کار حاضر با نتایج مییر در شرایط یکسان، کاملاً بر هم منطبق می باشند.