سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
احمد کرد – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی اراک
عقیل پنانی محیسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی اراک

چکیده:
ایجاد ترک در مخازن تحت فشار در مراحل تولید یا در حین انجام کار باعث کاهش عمر خستگی آن ها می شود. بررسی رفتار مکانیک شکست ترک نیازمند محاسبه ضریب شدت تنش می باشد. در این تحقیق یک مخزن جدار ضخیم تحت فشار با یک ترک نیمه بیضوی طولی در سطح داخلی آن در نظر گرفته شده است و با استفاده از روش تابع وزن ضریب شدت تنش برای عمیق ترین نقطه ی ترک و نقطه سطحی ترک محاسبه شده است. سپس با مدل کردن این مخزن در نرم افزار Ansys Workbench به صورت اجزای محدود نیز ضریب شدت تنش برای نقاط مذکور بدست آورده شده است. در نهایت برای اعتبار سنجی روش توابع وزن نتایج بدست آمده از آن با نتایج حاصل از روش اجزای محدود مقایسه شده است.