سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سپیده فتحی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان ، زنجان
سیامک خادمی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان ، زنجان
سعدالله نصیری قیداری – گروه فیزیک دانشگاه زنجان ، زنجان، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه گا
فاطمه طاعتی – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه گاوه زنگ

چکیده:

ًاخیرا نشان داده شده است که فرمولبندی فضای فاز گسترش یافته مکانیک کوانتومی یک تکنیک مناسبی برای مطالعه سیستمهای میرای کوانتومی اسـت . در اینجـا بـه عنوان کاربرد این فرمولبندی، یک سیستم میرا از برهمکنش ذرات باردار با یک میدان الکتریکی وابسته به زمان خارجی را در نظر می گیریم . چنـین سیـستمی قـبلاً توسط بوش و دنمن مورد بررسی قرار گرفته و دو جواب با دو ساختار متفاوت در دو پیمانه برای معادله شرودینگر بدست آمده است . درایـ ن مقالـه بـا تعمـیم دادن تبدیلات پیمانه ای به فضای فاز و استفاده از تکنیک فضای فاز گسترش یافته مقدار ر سانندگی را در هر دو پیمانه فوق محاسبه کرده ایم که بـه نتیجـه ی کـسان منجـر شده است