سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حبیبی – شرکت آبفا خوزستان
محمد محمودیان شوشتری – استاد گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران
سیدمحمود کاشفی پور – استادیار گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

تا کنون روابط فراوانی بمنظور تخمین نیم رخ سرعت جریان ارائه شده است . یکی از روابط مهـم در ایـن زمینه قانون لگاریتمی توزیع سرعت می باشد . از ضرایب موثر در این رابطه ضریب کارمن ) ) k می باشـد . مطالعـات انجام شده نشان می دهد که مقدار این ضریب برای آب صاف در حدود /.۴ بوده ولی با افزایش غلظـت رسـوبات در رودخانه مقدار آن کاهش می یابد . در این مقاله ضمن بررسی روابط مختلف تخمین نیم رخ سرعت جریـان و محـدو ده تغییرات ضریب کارمن در جریان حاوی رسوبات معلق ، با استفاده از رابطه قانون لگار یتمی ارائه شده توسط وانـگ در
سال ۲۰۰۱ مقدار، این ضریب برای داده های طبیعی محاسبه و نیم رخ های حاصـله از قـانون لگـاریتمی بـا ضـریب کارمن اصلاح شده با داده های طبیعی و نیم رخ های سرعت حاصل از روابط دیگر مقایسه شده است .