سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی عربی – گروه فیزیک جامد، دانشگاه بیرجند
مریم واحدی – گروه فیزیک جامد، دانشگاه بیرجند
علی مختاری – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

توابع شبه پتانسیل هیدروژن و اکسیژن را با استفاده از نرم افزار Castep به روش های کرکر و تنظیم Qc- تولیدکردیمو سپس با استفاده از این شبه پتانسیل ها و بکار بردن نظریه تابعی چگالی و استفاده از تقریب های LDA , GGA برای انرژی تبادلی همبستگی خواصساختاری و الکترونی فاز معکبی بلور یخمحاسبه گردید. مقایسه نتایج حاصل از دو شبه پتانسیل با نتایج تجربی برای پارامتر شبکهاین ماده نشان میدهد که هر دو شبه پتانسیلتولید شده از دقت مناسبی برخوردار است. با اعمال فشار بهروش سنتی و بکارگیری تقریب های چگالی موضعی و شیب تعمیم یافته منحنی انرژی کل سلول اولیه و قراردادی بلور را بر حسب حجم بدست اوردیم و برا ی کمینه کردن انرژی از روش گرادیان های همیوغ استفاده شد و مقدار پارامتر شبکه ۶/۳۵۶ انگستروم بدست امد که بیشینه خطا نسبت به مقادیر تجربی برای پارامتر شبکه سلول قراردادی ۰/۰۳ درصد است.
با استفاده از این نرم افزار چهار پیکربندی یخ معکبی مورد تجزیه و تحلیل قرا رگرفت و پیکربندی با مینیمم انرژی درست تشخیص داهده شد و در این پیکربندی طول بهینهر پیوند O-H نیز به روش دینامیک ملکولی محاسبه شد و مقدار آن ۰/۹۷ آنگستروم بدست امد.