سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دانیال معظمی – کارشناس ارشد ٬ مرکز نظارت و کنترل ترافیک ٬ تهران ٬ایران
عباس عزیزیان – کارشناس ٬ مرکز نظارت و کنترل ترافیک ٬ تهران ٬ایران

چکیده:

تقاطع ها به دلیل وجود مسیرهای برخ وردی ترافیک محله ای بالقوه ای برای نرخ های فزاینده تصادف وتأخیرهای قابل توجه بوده و همواره مورد نظر کارشناسان حمل و نقل و ترافیک واقع شده اند . از آنجا که تأخیرمعیاری است برای تعیین میزان مصرف سوخت ٬تعیین آلودگی هوا و نیزسایر اثرات روانی مانند نگرانی راننده ٬ نومیدی و عصبانیت؛ لذا انجام اقداماتی درجهت بهبود وضعیت کلی تقاطع ضروری به نظر می رسد؛ در این مقاله به منظور شبیه سازی میزان تأخیر حاصل از عملکرد چراغه ای راهنما از نرم افزار HCS2000 استفاده شد و به عنوان مطالعه موردی ٬ به بررسی ظرفیت و سطح سرویس در یکی از تقاطعه ای پرتراکم ش هر تهران ( تقاطع حقانی – آفریقا ) پرداخته و عملکرد تقاطع در دو حالت کنترل هوشمند مرکزیو کنترل دستیمقایسه شد سپس با استفاده از مدیریت عرضه و کنترل ترافیک پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ارائه گردید .