سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید پاسبانی خیاوی – دانشجوی دوره دکتری عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کریم عابدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مقاله اثر اندرکنش سد و مخزن برای یک سازه ارتعاشی در یک سیال غیر لزج و تراکم ناپذیر با استفاده از تقریب عناصر محدود مورد آنالیز قرار می گیرد. در استخراج شرایط مرزی فرض می شود که محل تماس سد و مخزن قائم بوده و ارتعاش سد در جهت عمود بر محل تماس اتفاق می افتد. همچنین کف مخزن افقی و صلب فرض می شود. آنالیز با ستفاده از مدل عددی که بر اساس روش عناصر محدود تهیه شده است، انجام گرفته و برای شرط مرزی دور دست، هم از شرط انتشار سامرفلد و هم از شرط استهلاگ کامل امواج در مرز دوردست، استفاده شده است. نتایج حاصل که فشار هیدرولیکی وارد بر سد می باشد برای نسبتهای مختلف طول به ارتفاع مخزن استخراج شده و با حل تحلیلی برای دستیابی به نسبت بهینه مقایسه شده است. برای مدل عناصر محدود از عناصر هشت گرهی استفاده شده است.